Biogödsel

Biogödsel är ett organiskt gödselmedel i lantbruket som tillför marken både mull och växtnäringsämnen. Det är en del av det naturliga kretsloppet.

Biogasanläggningen i Gottebol är en samrötningsanläggning. Där framställer vi biogas till drivmedel av vallgröda, naturgödsel och organiskt avfall bland annat i form av matavfall.

En restprodukt i processen är biogödsel som kan användas till gödselmedel. Det återgår till jorden när lantbrukarna sprider den på åkermarken och kretsloppet är slutet.

Kravmärkt och kvalitetscertifierad

Vår biogödsel är KRAV-märkt och SPCR120-certifierad. Biogödsel som är certifierad enligt SPCR120 har rätt att bära märket "Certifierad återvinning".

Produktdatablad

I vårt produktdatablad hittar du alla fakta om ingående råvaror, tillsatsmedel med mera. 

Produktdatablad med analysvärden från november 2020-januari 2021

Bilaga - Allmänna råd och anvisningar