Allt för företag

Oljeavskiljare

Oljeprodukter samt brand- och explosionsfarliga produkter som släpps ut i avloppsnätet orsakar problem eftersom vårt reningsverk är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll.

När förorenat vatten når avloppsreningsverket bildas flytslam och det leder till störningar i den biologiska reningsprocessen. Vattnet måste därför tas omhand på rätt sätt innan det släpps vidare till avloppssystemet, och detta gör du genom att installera en oljeavskiljare. När du installerar en oljeavskiljare fångar den upp de miljöfarliga ämnena som finns i vattnet, vilket minskar påverkan i reningsprocessen och även den negativa påverkan på miljön. 

Företag och verksamheteter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska installera en oljeavskiljare. Exempel är bilvårdsanläggningar, bensinstationer, verkstäder, parkeringsplatser och garage med avlopp.

Läs mer i vår informationsfolder här.

Läs mer i Naturvårdsverkets information om oljeavskiljare här.