Stadsnät på landsbygden

Frågor och svar om stadsnät på landsbygden

Många på landsbygden som vill ha bredband. Varför erbjuder ni bara bredband till vissa områden?

Vi har sökt och beviljats EU-medel för utbyggnad av bredband på stora delar av kommunens landsbygd under 2020 och 2021. För att säkerställa både intresset och lösningen tar vi det stegvis. 

Hur går det till att ansluta sig?

Vi skickar ut en förfrågan till ett område och intresseanmälan sker via avtal. Projektet bygger på en anslutningsgrad på 50 procent. Om intresset är tillräckligt stort projekterar vi och skickar ut information och tidplan. Vi drar fram anslutningen till din fastighet och aktiverar den. Därefter väljer du tjänster från våra tjänsteleverantörer.  
 

Vad händer med beställningarna från Karlsdal och Högåsen/Smedstorp/Botorp/Bobäcken?

Samlat har vi nu tillräckligt många beställningar från de områden vi gått ut till för att kunna gå vidare med projektet. Nästa steg är en revidering av vår EU-ansökan och en upphandling med start tidigt 2020. Den leverantör vi sedan väljer kommer att projektera de aktuella områdena och lägga en plan för när och hur leverans kan ske, något som de hushåll som beställt tjänsten kommer att få information om när vi kommit så långt.
 

Kan man dela på en anslutning om det är flera hushåll i olika hus på en fastighet (tomt)?

Man får räkna med en anslutning per byggnad om det är olika hushåll i de olika byggnaderna. Upp till tre hushåll i en och samma byggnad kan dela på en anslutning och ändå ha skilda abonnemang, men då tillkommer drygt 2 000 kr per tillkommande hushåll.
 

Tillkommer några kostnader utöver anslutningsavgiften?

Det tillkommer kostnader för de tjänster man väljer att beställa från tjänsteleverantörerna. Beställer man inga tjänster så tillkommer inga kostnader.
 

Hur kommer det sig att det är en maxhastighet på 100 Mbit som för bredbandet på landsbygden och varför är anslutningsavgiften så hög för detta?

För stadsnätsanslutningarna på landsbygden behöver vi använda radiolänkar för att nå ut. Det finns en begränsning i tekniken som gör att 100 Mbit är maxhastighet för närvarande.  Regeringens bredbandsmål är 1 000 Mbit år 2025 så hastigheten kommer med största sannolikhet att öka på sikt. Anslutningsavgiften baseras på våra investeringskostnader för att nå ut med bredbandet till landsbygden och är densamma oavsett hastigheten på bredbandet.
  

Till vissa områden borde det vara ekonomiskt möjligt och tillräckligt många intressenter för att gräva fram fiber hela vägen. Varför då välja en annan lösning med radiolänk?

De kalkyler som har gjorts bygger på det bidrag som vi fått beviljat för utbyggnad på stora delar av Karlskoga kommuns landsbygd. Hela den satsningen bygger på en radiobaserad lösning och vi kommer att gräva lokalt där det alternativet är mer fördelaktigt, ekonomiskt eller av andra skäl. 
 

Med radiolänk, innebär det att vi har fiber i båda ändar och en airlösning mellan eller innebär det sändare på fastighetsägarens byggnad?

Det innebär i de flesta fall att man har en antenn (sändare/mottagare) på fastigheten och att vi utgår från en mast eller liknande där vi har fiber. I vissa fall kan det blir så att vi ansluter fastigheter med fiber sista biten. D v s en spridningspunkt (antenn i närområdet) som i sin tur får sin signal trådlöst. 
 

Om det innebär en sändare på fastighetsägarens byggnad, vad gäller kring underhåll av utrustningen eller när fastighetsägaren behöver byta/underhålla del av fastigheten som utrustningen är monterad på?

Om utrustningen behöver flyttas på grund av att fastighetsägaren behöver utföra underhåll på byggnaden kommer det, beroende på vad som ska göras, medföra att vi tar ut en avgift för justering av radiosignalen. 
 

Installationskostnad 19 900 kronor, vad innebär det egentligen? Betalar fastighetsägaren det endast en gång för fastigheten oavsett lösning (fiber eller radiolänk) eller finns det skillnader vid till exempel ägarbyte, avslut av tjänst, nystart av tjänst?

Installationsavgiften är en engångsavgift som bara betalas en gång till nätäagaren (Karlskoga Energi & Miljö). Om huset säljs kan nästa ägare använda bredbandet precis som den tidigare ägaren. Den nya ägaren behöver bara betala en månadsavgift till en tjänsteleverantörför den/de tjänster som används.
 

Varför är det samma kostnad att ansluta en lösning som delvis bygger på radiolänk jämfört med en ren fiberlösning, borde inte den radiobaserade lösningen vara billigare? 

En ren fiberlösning är generellt sett för dyr för att vara möjlig att ens med bidrag kunna leverera till stora delar av landsbygden. Den radiobaserade lösningen gör detta möjligt med hjälp av bidraget under förutsättning att tillräckligt många ansluter, men kostnaden per hushåll beräknas då hamna i samma härad som för en ren fiberlösning i tätorten. 
 

Med en lösning som skulle kunna innebära en sändare på fastigheten så blir det ingen grävning av fiber fram till fastigheten, borde inte det motsvara den lägre kostand som andra erbjuds om man gräver själv från tomtgräns till fastighet?

Vår startavgift skall motsvara en del av vår kostnad för installationen. När vi gräver fiber kan vi få en mindre kostnad genom att kunden gräver på egen tomt och då kan vi även ha en lägre startavgift för detta. När det gäller en radiobaserad lösning till glesbygd har vi inte dessa alternativ och därför enbart en startavgift.  
 

Idag anges 100/100 Mbit som maxkapacitet, är den också en garanterad tillgänglig kapacitet oavsett fastighets läge?

Det är riktigt, vi projekterar nätet så att vi kan garantera en 100/100 Mbit/s-tjänst till samtliga fastigheter som ansluts till radiolänktjänsten. Beroende på val av bredbandstjänst kan den faktiska hastigheten sedan variera. Vi räknar också med att kunna erbjuda högre kapaciteter till fastigheterna inom 12 till 18 månader.
 

Om/när tekniken förändras eller om man senare drar fram fiber hela vägen, kommer det då bli en ny installationskostnad eller är det så att har man betalat installationskostnad en gång för anslutning till stadsnät så gäller det oberoende av hur sedan Karlskoga Energi & Miljö löser hur man tekniskt tillhandahåller anslutningen till stadsnätet.

Ja, det kommer bli en ny installationskostnad om man skulle dra fram fiber vid ett senare tillfälle. Installationskostnaden skall ju täcka delar av vår kostnad för att få fram en anslutning och skulle vi dra fram fiber skulle vi behöva gräva hela vägen fram vilket gör att vi behöver en ny installationskostnad. 
 

Är man garanterad en anslutning om man skickar in ett avtal och anslutningsgraden uppgår till 50 procent?

Vår ambition är att nå så många hushåll som bara är möjligt men en beställning garanterar tyvärr inte leverans. Vi kan komma att stöta på fastigheter som inte kan nås, då är man givetvis inte heller bunden av beställningen.