Frågor och svar

Verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i Karlskoga kommun växer och här har vi samlat vanliga frågor och svar angående den VA-utbyggnad som pågår och kommer att ske.

Vad är ett verksamhetsområde

Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Definitionen på verksamhetsområde är följande: ”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”.

Allmän VA-anläggning

Allmän VA-anläggning innebär att vatten- och avloppsanläggningen ägs av en kommunen eller som i Karlskoga ett kommunalägt bolag, VA-bolaget. Därför kallas det också ofta för kommunalt VA.

En allmän VA-anläggning för dig som fastighetsägare eller arrendehavare innebär det att ditt hushåll försörjs med VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av VA-bolaget. Därför kommer din enskilda va-anläggning inte att behövas längre.

Några av fördelarna är följande:

  • VA-bolaget sköter drift och underhåll av den allmänna anläggningen
  • Bra kvalitet på dricksvattnet
  • På lång sikt mer ekonomiskt
  • Höjer värdet på fastigheten
  • Minskad miljöpåverkan, t ex renare badvatten i närområdet

Varför allmän VA på landsbygden?

Karlskoga kommun har flera områden med samlad bebyggelse utanför tätorten som inte är anslutna till allmänt vatten och avlopp. En förändring i lagstiftningen innebär att flera hushåll än de som idag är anslutna bör få allmänt vatten och avlopp.

Kommunernas ansvar för att ordna vattenförsörjning och avlopp regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad LAV.

LAV trädde i kraft år 2007. En av de saker som skiljer LAV från tidigare vattentjänstlagar är att man förutom hälsoskäl även ska ta hänsyn till miljön i bedömningen av kommunens VA-ansvar. Det är framförallt i paragraf 6 som detta uttrycks:

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning”

Definitionen på verksamhetsområde är följande:

”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”.

Det är kommunens uppgift att bedöma om det finns ett ansvar att lösa VA-försörjningen i ett område. Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Vidare, ska verksamhetsområdet enligt vattentjänstlagen först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse för vilken vattenförsörjning och avlopp redan ordnats genom allmän anläggning. Även enstaka fastigheter eller arrendetomter som har ett planmässigt eller annat samband med en allmän va-anläggning tas med i verksamhetsområdet.

Vem ansvarar för utbyggnaden i Karlskoga kommun?

VA-bolaget i Karlskoga AB som är ett dotterbolag till Karlskoga Energi & Miljö.

Hur mycket kommer det att kosta?

Anslutningsavgiften debiteras enligt gällande VA-taxa i Karlskoga kommun. Länk till aktuell taxa

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?

Alla hushåll inom verksamhetsområdet måste betala anläggningssavgift i samband med att vi gräver ledningar fram till din tomtgräns. Det gäller oavsett om du kopplar in dig på det allmänna VA-ledningsnätet eller inte. Ingen skillnad görs mellan hus för åretruntboende, fritidshus, avstyckade fastigheter, tomträtter eller arrendetomter. Vi använder därför den samlande termen hushåll i texten. Även byggnader som innehåller verksamheter (industrier, kontor, butiker, etc) måste betala anläggningsavgift.

För hushåll som har en enskild avloppsanordning som inte uppfyller miljöbalkens krav måste anslutning och drifttagning göras omgående.

För dig som har en sluten tank och/eller som i ett tillståndsbeslut har villkor som säger att anslutning ska ske inom en viss tid, ska detta följas.

Har du en enskild avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till det allmänna VA-nätet. Anläggningsavgiften måste ändå betalas.

När ska jag betala?

När grävarbetena fram till din tomtgräns eller motsvarande har avslutats och du via brev fått information om förbindelsepunktens läge får du en faktura på anläggningsavgiften.

Vem betalar vid arrendetomt?

Om du arrenderar en tomt jämställs du med fastighetsägare, vilket innebär att du betalar anläggningsavgiften. Samma sak gäller för dig som har en tomträtt.

Vem kontaktar jag gällande markinlösen?

Om du har frågor kring markinlösen kontaktar du leif.nygren@naisvefa.se.

Hur långt gräver VA-bolaget?

Vi gräver fram till fastighetsgräns (eller motsvarande för en arrendetomt). Här placeras en så kallad förbindelsepunkt som utgör gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Förbindelsepunkten ligger som regel cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på den sitter en ventil för vatten och en för avlopp.

Vem gräver på min tomt?

Du som fastighetsägare/arrendehavare ansvarar för alla arbeten på din tomt och betalar kostnaderna för VA-installationen, exempelvis ledningar och grävning.

Vad är lättryckavloppssystem (LTA)?

De hushåll som inte har självfall till VA-huvudledningen kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lättryckavlopp (LTA). För dig som fastighetsägare/arrendehavare innebär det att en fastighetspumpstation (även kallad LTA-pumpstation) ska grävas ner på fastigheten/arrendetomten.

Var placeras fastighetspumpstationen?

Placeringen av fastighetspumpstationen och dess utrustning beslutar VA-bolaget i samråd med fastighetsägaren/arrendehavaren. Stationen placeras utomhus inom fastigheten/arrendetomten så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Vem monterar/sköter fastighetspumpstationen?

Fastighetsägaren/arrendehavaren ansvarar för nedgrävning av pumpstationen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren/arrendehavaren ansvarar också för att el från hushållets elcentral är framdragen till fastighetspumpstationen så att pumpen kan kopplas in. Vidare information om framtida skötsel se ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). Länk till ABVA - allmänna bestammelser

Jag har en enskild avloppsanläggning, hur länge kan jag använda den?

Har du en avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav får du använda den. Du ska dock betala anslutningsavgift även om anslutning inte sker.

Generellt kan sägas att en enskild anläggning tappar i funktion redan efter 10 år. Man brukar räkna med att en genomsnittlig livslängd för en avloppsanläggning är 20 år. Utredningar visar att bilden är densamma över hela landet; endast en tredjedel uppfyller normalkravet på en anläggning medan två tredjedelar har tappat sin funktion.

Bristerna i funktionen kan exempelvis vara:

• att infiltrationen är anlagd för nära grundvattnet och spillvattnet hinner inte renas innan det når grundvattnet.

• att spillvattnet går ut i ett dike eller dylikt och är dåligt renat.

• att annat avloppsvatten, som dag- och dräneringsvatten, som är kopplat till anläggningen överbelastar den och ger sämre rening.

• att syresättningen är dålig p g a att luftningsrör saknas, vilket ger sämre nedbrytning/rening.

• att stopp saknas i slutet av infiltrationsrören och en del av det dåligt renade spillvattnet rinner ut istället för att infiltreras i bädden.

 

Efter att ett område har gjorts till verksamhetsområde för vatten och avlopp gör miljökontoret tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms vara ok beslutar miljökontoret om anslutning.

Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter/arrendetomter, som har rätt att använda den allmänna va-anläggningen, ska bidra till kostnaderna.

Kan jag göra ROT-avdrag?

Det bör varje fastighetsägare/arrendator kontrollera med skatteverket. Gå direkt till skatteverket

Hur mycket betalar jag i brukningsavgift?

Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i fast och rörlig avgift. För mer information om våra avgifter se aktuell taxa. Länk till aktuell taxa