Information Lonnen

Beslut om nya verksamhetsområden för vatten och avlopp togs i kommunfullmäktige i november 2017. Dessa kommer att byggas ut etappvis under åren 2018-2035.

I flertalet av de områden som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten- och avlopp finns idag samfälligheter som idag sköter sina egna ledningsnät och pumpstationer.

Övertagande av ledningar

En kommunövergripande utredning har gjorts i Karlskoga kommun för att klara ut vilka ytterligare områden som omfattas av kommunalt ansvar enligt VA-lagen och därmed ska anslutas till allmänt/kommunalt vatten och avlopp. Utvidgningen av verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster kommer genomföras etappvis under åren 2018 till cirka 2035.

I flera av de områden som nu ska ingå i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp finns redan enskilda ledningsnät och pumpstationer som ägs och sköts av samfällighetsföreningar. Dessa ledningsnät och pumpstationer kommer, om de uppfyller vissa kriterier vad gäller utförande och funktion, att övertas av VA-bolaget i Karlskoga AB (nedan kallat VA-bolaget) som på Karlskoga kommuns uppdrag ansvarar för vatten- och avloppsverksamhet inom beslutade verksamhetsområden.

Nedanstående kriterier måste vara uppfyllda innan VA-bolaget kan godkänna övertagande av ledningsnät från samfällighetsföreningar.

1. Förbindelsepunkt med servisventil för vattenavstängning ska finnas ca 0,5 meter utanför tomtgränsen till varje fastighet/hushåll. Om den byggnad som ska anslutas inte är avstyckad (arrendetomt) ska förbindelsepunkten vara placerad i ett läge som bedöms motsvara en framtida fastighetsgräns.

2. Pumpenheter som ingår i ett tryckavloppssystem ska vara godkända av VA-bolaget gällande typ, funktion, placering, tillgänglighet samt elanslutning.

3. Mätare för vattenförbrukning av en typ som är godkänd av VA-bolaget ska finnas. Vattenmätarens placering, sammankoppling och funktion ska också vara godkänd av VA-bolaget. Om godkänd vattenmätare saknas eller om placering och funktion inte godkänns bekostar samfällighetsföreningen nödvändiga åtgärder för att uppnå godkänd status.

4. Alla ledningar och övriga funktioner i anläggningen ska vara digitalt inmätta i det koordinatsystem kommunen använder (RH2000). De digitala relationshandlingarna innehållande planer och profiler ska godkännas av VA-bolaget och överlämnas i samband med övertagande. Samfällighetsföreningen bekostar eventuella åtgärder för att relationshandlingarna ska bli kompletta.

5. Innan övertagande ska en besiktning och värdering av ledningsnät och tillhörande anordningar genomföras av en oberoende part. Denna besiktning bekostas av VA-bolaget.

6. Samfällighetsföreningen ska inför övertagandet redovisa vilka fastigheter/arrendetomter som är anslutna till det enskilda VA-nätet, vilka andelar dessa har i samfällighetsföreningen samt om det finns andra uppgörelser (skriftliga eller muntliga) som är relevanta för övertagandet.

7. Om ovanstående kriterier är uppfyllda kan avtal om övertagande av det enskilda VA-nätet tecknas mellan VA-bolaget och berörd samfällighetsförening. I avtalet regleras den ekonomiska uppgörelsen samt eventuella andra villkor utöver ovanstående kriterier. I normalfallet kvittas övertagandet av hela VA-anläggningen mot att anslutna hushåll som har andelar i samfällighetsföreningen inte behöver betala anläggningsavgift för att ingå i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Hushåll/fastigheter/arrendetomter inom det utvidgade verksamhetsområdet som inte är anslutna till det enskilda VA-nätet vid övertagandet och heller inte ekonomiskt bidragit till byggandet av VA-nätet, kommer efter övertagandet att få erlägga anläggningsavgift enligt gällande taxa. Avgiften erläggs för att täcka VA-bolagets kostnader för att kompletterar VA-nätet med ledningsförbindelser och serviser till berörda hushåll/fastigheter/arrendetomter.

8. För att avtal om övertagande ska vara giltigt ska det finnas ett justerat protokollfört beslut från samfällighetsföreningen. Beslutet ska vara taget vid ett beslutsmässigt möte enligt samfällighetsföreningens stadgar. I beslutet ska framgå att föreningen godkänt avtalet om övertagande av hela VA-anläggningen. Till beslutsprotokollet ska biläggas föreningens gällande registrering från Bolagsverket, vem/vilka som tecknar firma för samfällighetsföreningen samt föreningens stadgar. När dessa handlingar överlämnats till VA-bolaget kommer VD (verkställande direktör) för bolaget att godkänna avtalet varpå övertagandet är genomfört.

9. Varje fastighetsägare/arrendetomtsinnehavare blir efter övertagandet egen abonnent hos VA-bolaget. Kommunens VA-taxa och ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av de allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Karlskoga kommun) gäller för respektive abonnent.