Vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett energiföretag som arbetar med hållbara lösningar för att minska vår klimatpåverkan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är tre viktiga hörnstenar i vår verksamhet.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används ofta och i många olika sammanhang idag. Många tänker nog på klimat och miljö i första hand men vad betyder det egentligen? 

Vad är hållbar utveckling?

Begreppet hållbarhet har sin grund i Brundtlandrapporten där en definition av hållbar utveckling är ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid är utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling under Gro Harlem Brundtlands ordförandeskap och publicerades 1987.

Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö men för att nå en hållbar utveckling måste vi klara av att utveckla hållbarhetens tre benen samtidigt. Det handlar om att ta ansvar för de resurser som finns på jorden och bidra till att de fördelas rättvist och bevaras för kommande generationer. 

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser.