Elpriset i februari

Även februari månad var ovanligt mild vilket minskar efterfrågan på energi för uppvärmning. Detta gör att de rörliga elpriserna fortsätter att ligga på en låg nivå.

För oss i Karlskoga innebär det att det rörliga elpriset för februari fortsätter att vara lågt och sjunker med 14,81 öre jämfört med januari. Karlskoga Klok sjunker betydligt mer med 80,80 öre jämfört med januari. För februari är det rörliga priset 115,23 och Klok-priset är 203,69.

Mars månad har börjat kallt och torrt i både Norden och Tyskland. I Sverige har man väntat på återstarten av Ringhals 4 vilket tyvärr blivit framskjutet till slutet av mars så kärnkraften kommer leverera mindre el än prognoserna. Även Sveriges största kärnreaktor Oskarshamn 3 fick ett oplanerat stopp p g a bränslefel i skiftet februari/mars och står stilla. Troligen åtta dygn. Den hydrologiska balansen (måttet på hur mycket el man kan producera från vattenkraft) förbättrades under februari vilket är positivt. Det är för tidigt att uttala sig om priser i mars men fortsätter denna utveckling kommer antagligen glappet mellan Klok och Rörligt att minska ännu mer.

Vad är Karlskoga Klok?

Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vår elhandelspartner köper upp olika mängder el i förväg. El köps in på olika terminer (löptider) och elhandelspartnern försöker alltid att hitta bra köptillfällen. Ibland kanske det köps el för kommande dygn, ibland för flera dagar och ofta flera månader i förväg. Flera olika köp läggs sedan in i portföljen och dessa tillsammans skapar Klok-priset. Detta kallas för aktiv förvaltning. Priset sätts alltså på en längre tidsperiod jämfört med rörligt pris som är ett genomsnittspris på en månad baserat på priserna på Nordpool (elbörsen). Eftersom man köper in el i förtid och lägger i portföljen Klok innebär det att en stor del av priset på Klok redan är satt i förtid. Därför följer inte Klok med lika snabbt varken upp eller ner som det rörliga priset. Detta gör att vi kallar produkten trögrörlig.

Varför har Karlskoga Klok varit dyrare än rörligt pris under vintern?

När priserna började säkras för vintern 2022/2023 pekade prognoserna på elpriser mellan 5 och 10 kr per kWh. Det talades om manuell frånkoppling på grund av elbrist i samhället. Detta ledde till att säkringsnivåerna för t ex januari och februari hamnade på en högre nivå än vad det rörliga priset sedan blev. Om förväntan är att elpriset ska bli 10 kr är det ju bra om man kan köpa in produktion för 3 kr. Efter detta har vi haft ett antal händelser som påverkat elhandelspriserna i en annan riktning än vad prognoserna pekade på. Sverige har sparat el och sänkt förbrukningen, gaslagren i Europa har varit bättre fyllda än vad man trott och januari och februari har varit väldigt varma och blåsiga. Alla dessa händelser leder till minskad efterfrågan på el och snabb nedgång av priserna. Det är denna bakgrund som gör att Klok är relativt dyrare än rörligt för tillfället.

Tittar vi på priset bakåt i tiden har Klok varit billigare än rörligt 20 månader av de senaste 26 som bilden nedan visar. Medelpriset för Klok sedan januari 2021 är 1,24 kr och för rörligt är medelpriset 1,40 kr.

 

Graf över prisutvecklingen på Karlskoga Klok och Karlskoga Rörligt från januari 2021 till februari 2023.