Översvämningar

Vid kraftiga regnfall kan avloppsledningarna bli hårt belastade. Vi arbetar för att förebygga och minimera riskerna för översvämningar, men det går inte att helt få bort risken.

De klimatscenarier som målas upp för den kommande 100-årsperioden innebär stora utmaningar för att avleda de ökande nederbördsmängderna. Årsnederbörden beräknas öka med 20 procent och störst ökning är det på vintern i form av regn. Extremregn blir också allt vanligare.

Varför blir det problem?

De spillvattenförande ledningarna omfattar både spillvattenledningar och kombinerade ledningar. Spillvattenledningarna ska i teorin inte vara påverkade av nederbörd, utan endast avleda det vatten som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Så är det dock inte i praktiken, eftersom det kan finnas felkopplingar, rörbrott och otäta skarvar som leder till inläckage. Ett problem med detta tillskottsvatten är att ledningarna inte är dimensionerade för att avleda dessa vattenmängder. Det kan i olyckliga fall orsaka källaröversvämningar.

Andelen tillskottsvatten i spillvattennätet kommer sannolikt att bli större om klimatet och nederbördsmönstret ändras. Men att minska andelen tillskottsvatten handlar också om att inte belasta pumpstationer och avloppsreningsverk med mera vatten än nödvändigt.

Vårt arbete

Vi arbetar kontinuerligt med att möta klimat- och samhällsförändringar genom förnyelse av VA-ledningsnätet. Områden med kombinerat system åtgärdas kontinuerligt, då separata dag- och spillvattenledningar byggs. Detta är dock en lång och kostsam process och det finns stora områden som befinner sig i övergången mellan kombinerat och duplikat.

Prioritering mellan förnyelse och fortsatt underhåll sker kontinuerligt i en förnyelseplan med några års framförhållning. Är ledningarna kombinerade finns alltid en risk för källaröversvämning om ledningssystemet går fullt.