Anslut min bostad

Vi ansvarar för att upprätta en förbindelsepunkt till det kommunala VA-nätet om din fastighet ligger innanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

När du vill ansöka om en ny VA-anslutning kan du fylla i och skicka in blanketten för beställning av VA-serviser eller kontakta kundcenter för att starta ett anslutningsärende. Vi återkopplar till dig när din ansökan är utredd och meddelar om det är möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet. 

När du är ansluten till det kommunala VA-nätet innebär det att ditt hushåll försörjs med vatten och avlopp genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av oss. Därför kommer din enskilda va-anläggning inte längre att behövas.

Brunnen ska sluttömmas

Slamavskiljaren som är av betong eller plast kan antingen tas bort eller ligga kvar på plats. Den ska i så fall fyllas med till exempel sten, sand eller grus. Detta för att minimera risken för olyckor, så att inte något eller någon ramlar ner i brunnen. Uppstickande delar ovan mark ska tas bort. 

Tanken ska sluttömmas

Den slutna tanken kan ligga kvar eller tas bort när den inte ska användas längre. Om tanken ska ligga kvar bör den fyllas med material, till exempel sten, sand eller grus. Det får inte finnas någon risk att någon kan ramla ner. Om den ska ligga kvar så ska den plomberas/förseglas. Ingenting hindrar fastighetsägaren att använda tanken för andra ändamål, en tydlig uppmärkning bör då upprättas som talar om vad den används till för att förhindra förväxlingar. 

Vad är ett verksamhetsområde?

Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde. VA-bolaget, som är ett dotterbolag till Karlskoga Energi & Miljö, utför arbetet på uppdrag av Karlskoga kommun.