Vår bränslemix

År 2020 bestod 85 % av bränslemixen i kraftvärmeverket av förnyelsebar och återvunnen energi och huvuddelen består av avfallsbaserade bränslen.

De blå sektorerna i diagrammet (82 %) representerar avfallsbaserade bränslen. Fraktioner som inte kan materialåtervinnas på ett effektivt sätt. Materialet energiåtervinns istället i kraftvärmeverket.

Restavfall är det hushållsavfall som blir kvar när du har källsorterat ditt matavfall och övrigt återvinningsbart avfall. Det är den påsen som läggs i det gröna kärlet. Avfallet kommer från Karlskoga och åtta närliggande kommuner samt olika verksamheter i närområdet.

Animaliskt avfall (biomal) kommer från livsmedelsindustrin, slakterier och gårdar i Sverige.

Returflis är trä som varit i omlopp i samhället. Det är rivningsvirke, transportemballage, engångspappar mm som krossas och metallavskiljs. Materialet har sitt ursprung huvudsakligen i närregionen. En mindre del har sitt ursprung i Norge.

År 2020 bestod 85 % av bränslemixen i kraftvärmeverket av förnyelsebar och återvunnen energi. För den el som produceras anses torv vara förnybar enligt lagen om elcertifikat och då är bränslemixen till 99 % förnybar och återvunnen energi. Läs mer om lagen om elcertifikat (länk till extern webbplats).

Bränslemix 2020 i Karlskoga kraftvärmeverk