Vår bränslemix

År 2022 bestod 95 % av bränslemixen i kraftvärmeverket av förnyelsebar och återvunnen energi och huvuddelen består av avfallsbaserade bränslen.

De gröna sektorerna i diagrammet (95 %) representerar avfallsbaserade bränslen. Fraktioner som inte kan materialåtervinnas på ett effektivt sätt. Materialet energiåtervinns istället i kraftvärmeverket.

Restavfall är det hushållsavfall som blir kvar när du har källsorterat ditt matavfall och övrigt återvinningsbart avfall. Det är den påsen som läggs i det gröna kärlet. Avfallet kommer från Karlskoga och åtta närliggande kommuner samt olika verksamheter i närområdet.

Animaliskt avfall (biomal) kommer från livsmedelsindustrin, slakterier och gårdar i Sverige.

Returflis är trä som varit i omlopp i samhället. Det är rivningsvirke, transportemballage, engångspappar mm som krossas och metallavskiljs. Materialet har sitt ursprung huvudsakligen i närregionen. En mindre del har sitt ursprung i Norge.

År 2022 bestod 95 % av bränslemixen i kraftvärmeverket av förnyelsebar och återvunnen energi. För den el som produceras anses torv vara förnybar enligt lagen om elcertifikat och då är bränslemixen till drygt 98 % förnybar och återvunnen energi. Läs mer om lagen om elcertifikat (länk till extern webbplats, öppnas i nytt fönster).

Redovisning i enlighet med Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen 13 a §

Ifylld rapporteringsmall 2023-03-30