Så här behandlar vi dina personuppgifter

Det ska vara tryggt att vara kund hos oss. Vi värnar om din integritet när du lämnar dina personuppgifter till oss och hanterar dem enligt de direktiv som finns i GDPR.

När du blir kund hos oss lämnar du dina personuppgifter. Inom Karlskoga Energi & Miljö AB med tillhörande dotterbolag samlar vi bara in uppgifter som vi behöver, exempelvis för att kunna fullgöra våra avtal, ge dig en bra service och support, utföra olika marknadsanalyser, föra statistik samt informera om våra produkter och tjänster. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt för att bibehålla en god kundkontakt. Vi samlar bara in personuppgifter som används för bestämda ändamål och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Endast de medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem och våra IT-system har behörighetsskydd.

Information som vi samlar in

Enligt de direktiv som gäller samlar vi bara in personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lagar. Nedan är exempel på personuppgifter som vi behandlar.

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress

 • Personnummer

 • Bankuppgifter

 • Underlag för fakturering, exempelvis mätvärden, avtal etc

 • Uppgifter som du själv publicerar på Mina sidor, i fritextfält i formulär, inlägg på våra sociala kanaler etc.

 • Uppgifter som du lämnar när du skickar brev, e-post eller sms till oss.

 • Uppgifter från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal med oss.

 • IP-adress och information om din datatrafik.

 • Information om din fastighet, anläggning, lokal etc.

 • Information som du lämnar när du deltar i våra kampanjer, arrangemang på mässor etc.

 • Övrig information som vi behöver för att uppfylla legala krav.

Uppgifter om företag

För enskilda näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med namn, adress, telefonnummer, e-postadress, avdelning och befattning.

Personuppgifterna används till vissa ändamål

Information som vi hanterar om dig behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål, eller andra ändamål som medges enligt gällande lag. 

 • För att uppfylla vår del av våra gemensamma avtal.

 • För kundkontakter.

 • För att kunna förbättra vår information samt våra produkter och tjänster.

 • För statistiska ändamål.

 • För informations- och marknadsföringsändamål av våra tjänster. 

Samtycke

I vissa fall kan vi komma att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgif­ter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi är då skyldiga att ta bort dina personuppgifter där vi använt ditt samtycke som rättslig grund.

Gallring

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss, samt i ytterligare 24 månader för ovanstående ändamål. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på rätt sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig inom företagets och våra dotterbolags verksamhet, ett så kallat registerutdrag. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omgående. Du kan begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av dina personuppgifter. Vidare har du rätt till radering, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du själv har lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).  Du kan även meddela om du inte vill att dina uppgifter används i marknadsföringssyfte. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt personuppgiftsansvarig nedan.

Om du anser att behandlingen av personuppgifter avseende dig strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

Kontakt personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Karlskoga Energi & Miljö AB.

Telefon

0586-750 100

E-post

info@karlskogaenergi.se

Postadress

Karlskoga Energi & Miljö AB
Box 42
691 21 Karlskoga

Besöksadress

Skrantahöjdsvägen 38, Karlskoga

 
En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till adressen ovan. 

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du meddela detta muntligen eller skriftligen till vårt kundcenter.

Personuppgiftsombud

Vårt personuppgiftsombud är:

Namn

Jessica Carlsén

E-post

dso@karlskogaenergi.se

Telefon

0586-750 100