Fettavskiljare

Avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett, vilket utgör en fara för funktionen i avloppssystemet.

Fettavskiljare ska installeras hos alla företag och verksamheter som sysslar med livsmedelshantering samt restaurang- och caféverksamhet. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ansvar för att anläggningen fungerar tillfredsställande. Fettavskiljaren kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Detta är fastighetsägarens ansvar.

Varför fettavskiljare?

Problem orsakade av fett i avloppsledningarna har ökat på senare år. När vattnet kyls ner i ledningssystemet samlas fettet i ledningarna och bygger beläggningar. På sikt orsakar det stopp och kan leda till skador som exempelvis källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Höga fetthalter i avloppsvattnet kan dessutom skada betongrör och störa reningsprocessen i avloppsreningsverket. Det här är inte bara dåligt för miljön utan innebär också höga kostnader för åtgärder och ersättningar till drabbade fastighetsägare. 

Var krävs fettavskiljare?

Alla verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha fettavskiljare. Kravet gäller när mängden avskiljbart fett i avloppsvattnet (animaliskt och vegetabiliskt) överskrider 50 mg per liter.

Fettavskiljare bör därför alltid finnas installerad om man driver exempelvis restaurang, gatukök, café, bageri, produktionskök, livsmedelsindustri, livsmedelsbutik med manuell hantering, bespisningslokal, salladsbar, personalmatsal, pizzeria, styckningslokal, catering, friteringsanläggning och liknande verksamheter. Även andra verksamheter kan behöva en fettavskiljare, det är mängden fett som släpps ut på spillvattennätet som är avgörande.

Hur fungerar ett fettavskiljarsystem?

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vätskan rinner med rätt hastighet genom avskiljaren faller slam och tyngre partiklar ner till botten medan fettet stannar kvar på ytan.

För att avskiljaren ska fungera krävs att den töms på fett, slam och matrester regelbundet. Det är också viktigt för funktionen att rätt vätskenivå upprättas vid idrifttagning och efter tömningar.

Vad ska jag tänka på vid installation?

En fettavskiljare ska vara godkänd och korrekt dimensionerad för verksamhetens storlek. Det finns ett antal krav som en installation ska uppfylla, vilka är fastställda i gällande ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar) samt Svensk standard (SS-EN 1825).

Här är ett urval av de viktigaste kraven:

  • En fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Fastighetsägaren ansvarar för att tömningsabonnemang tecknas med en ackrediterad och godkänd entreprenör. Tömning ska ske minst en gång varannan månad.

  • Det är inte tillåtet att ansluta avlopp från WC till avskiljarsystemet.

  • Anläggningen ska vara märkt med skyltar av beständigt material.

  • Avskiljaren är inte konstruerad för att ta emot stora mängder fett på en gång. Om möjligt ska allt fett samlas separat och skickas för destruktion/återvinning.

  • Provtagningsbrunn installeras normalt i utgående ledning från avskiljarsystemet.

  • Fastighetsägaren ansvarar för avskiljarsystemet och ska kunna visa journaler över utförd tillsyn och underhåll.

Observera

Om en fettavskiljare saknas trots att behovet finns kan avloppsledningen till den aktuella fastigheten stängas. I de fall som en fettavskiljare är installerad men ett tömningsabonnemang saknas äger Karlskoga Energi & Miljö rätten att beställa tömning. Kostnaden för tömning och de merkostnader som drabbar Karlskoga Energi & Miljö i samband med detta kommer att faktureras fastighetsägaren.

Vem ska jag kontakta?

Tömning och service av fettavskiljare:

Ackrediterad och godkänd entreprenör

Stopp i rörsystem/tekniska frågor:

Karlskoga Energi & Miljö