Elnät

Övervakningsplan

Den som har nätkoncession (ensamrätt att distribuera el inom ett område) är enligt ellagen skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan.

Planen ska beskriva hur vi arbetar för att agera neutralt och objektivt, och inte diskriminera eller gynna någon aktör på marknaden.

Varje år ska vi även upprätta en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Vår rapport skickas till Energimarknadsinpektion i mars månad och publiceras sedan här på vår hemsida. 

Rapport om övervakningsplan för 2018