Prislista företag

Prislistan gäller från 2023-01-01. 
Se prislista som gäller från 2024-01-01

Fjärrvärme - en hållbar uppvärmningsform

Fjärrvärme är en miljövänlig och prisvärd uppvärmningsform som tar tillvara resurser som annars går till spillo. Dessutom är det en trygg och bekväm lösning. Prisutvecklingen på fjärrvärme är stabil bland annat tack vare att vi har möjlighet att välja mellan många olika bränslen. Våra priser sätts på affärs­mässiga grunder. Kostnader för bränsle, personal, investeringar, avkastningskrav, och kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är viktiga faktorer.

Flerbostadshus, kontor, skolor, industrier och lokaler

Taxan består av fast avgift, effektavgift och energiavgift. Alla avgifter är angivna exklusive moms.

  Taxa 10 Taxa 50 Taxa 200 Taxa 500
Fr o m T o m Fr o m T o m Fr o m T o m Fr o m T o m
Effektvärde kW 1 100 101 500 501 2000 2001 >
Fast avgift kr/år 2 140 8 560 42 800 214 000
Effektavgift kr/kW/år 419 407 358 342
Energiavgift kr/MWh 588 588 588 588

 

Effektavgiften bestäms av anläggningens effektvärde, som är ett mått på hur stor kapacitet anläggningen kan utnyttja av fjärrvärmesystemet. Effektvärdet beräknas genom att dividera energiförbrukningen med kategoritalet. Kategoritalet är anläggningens utnyttjningstid med fullt effektvärde. Effektvärdet uppdateras varje år baserat på medelvärdet av de två senaste kalenderårens graddagskorrigerade energiförbrukning. Som underlag för graddagskorrigering används SMHI-Energiindex. Vid förändringar större än 10 % av gällande E-värde, justeras E-värdet vid nästkommande halvårsskifte. Vid nyanslutning används värmetekniska beräkningar som grund för effektvärdet.

Kundkategori Kategorital
Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning 2200
Kontor, skolor, industrier och lokaler 1700

Prisexempel

Här följer några beräkningsexempel för olika årsförbrukningar och kundkategorier.

    Taxa 10 Taxa 50
Kategorital h/år 2200 1700 2200 1700
Energiförbrukning MWh/år 100 200 500 1 000
Energiavgift kr/MWh 588 588 588 588
Effektvärde kW 45 118 227 588
Effektavgift kr/kW/år 419 419 407 407
Fast avgift kr/år 2 140 2 140 8 560 8 560
Effektavgift (fast) kr/år 18 885 49 442 92 389 239 316
Energiavgift (rörlig) kr/år 58 800 117 600 294 000 588 000
           
Totalt (exkl moms) kr/år 79 795 169 182 394 949 835 876

 

    Taxa 200 Taxa 500
Kategorital h/år 2200 1700 2200 1700
Energiförbrukning MWh/år 501 2000 2001 3 500
Energiavgift kr/MWh 588 588 588 588
Effektvärde kW 228 1 176 910 2 059
Effektavgift kr/kW/år 358 358 342 342
Fast avgift kr/år 42 800 42 800 214 000 214 000
Effektavgift (fast) kr/år 81 624 421 008 311 220 704 178
Energiavgift (rörlig) kr/år 294 588 421 008 1 176 588  2 058 000
           
Totalt (exkl moms) kr/år 419 012 1 639 808 1 701 808 2 976 178