Oljeavskiljare

Oljeprodukter samt brand- och explosionsfarliga produkter som släpps ut i avloppsnätet orsakar problem eftersom vårt reningsverk är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll.

När förorenat vatten når avloppsreningsverket bildas flytslam och det leder till störningar i den biologiska reningsprocessen. Vattnet måste därför tas omhand på rätt sätt innan det släpps vidare till avloppssystemet, och detta gör du genom att installera en oljeavskiljare. När du installerar en oljeavskiljare fångar den upp de miljöfarliga ämnena som finns i vattnet, vilket minskar påverkan i reningsprocessen och även den negativa påverkan på miljön. 

Var krävs oljeavskiljare?

Alla verksamheter där risk för utsläpp i avloppsnätet av mer än obetydliga mängder olja, bensin eller andra brandoch explosionsfarliga ämnen ska ha ett oljeavskiljarsystem. Detta krav, samt kraven på konstruktion, dimensionering, komponentleveranser (testade och godkända), installationer, service och underhåll för drift och underhåll av avskiljaranordning för olja och slam, utgår från ABVA (Allmänna bestämmelser för VA-nätet), Europastandarden (EN 858) samt Svensk standard (SS-EN 858).

Anläggningar som berörs är bland annat:

• Fordonstvätt / bilvård / bilskrotning
• Bensinstationer
• Garage med avlopp
• Verkstäder
• Parkeringsplatser
• Större vägkorsningar

Hur fungerar ett oljeavskiljarsystem?

Oljeavskiljarsystem av klass II fungerar enligt principen att olja är lättare än vatten. När vätskan rinner med rätt hastighet genom avskiljaren faller slam och tyngre partiklar ner till botten medan oljan stannar kvar på ytan.

I avskiljare av klass I tillkommer en filterenhet som hjälper till att sammanföra små oljepartiklar till större droppar som flyter upp och lägger sig på vätskeytan. Viktigt för funktionen är att vid idrifttagning och efter
tömningar säkerställa att rätt vätskenivå upprättas.

Att tänka på vid installation

  • Bygganmälan måste göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen före installation.

  • Tömningsabonnemang ska tecknas med ackrediterad och godkänd entreprenör och tömning av avskiljarsystemet ska ske minst en till två gånger per år.

  • Det är inte tillåtet att ansluta avlopp från WC till avskiljarsystemet.

  • Anläggningen ska vara märkt med skyltar av beständigtmaterial.

  • Avskiljaren är inte konstruerad för stora momentana oljemängder och om möjligt ska all olja samlas separat och skickas för destruktion/återvinning.

  • Provtagningsbrunn installeras normalt i utgående ledning från avskiljarsystemet.

  • Avskiljaren ska normalt vara utrustad med oljenivålarm och ha nivålarmad katastrofavstängningsventil som stoppar flödet om avskiljaren blir full.

  • Verksamhetsutövaren/fastighetsägaren ansvarar för avskiljarsystemet och ska kunna visa journaler över utförd tillsyn och underhåll.

Observera

Om oljeavskiljarsystem saknas, trots att verksamhetens art kräver ett sådant, kan avloppsledningen till den aktuella fastigheten stängas. Har du installerat oljeavskiljare men inte tecknat tömningsabonnemang kan Karlskoga Energi & Miljö ordna tömning och fakturerar då både kostnad för denna samt de merkostnader som drabbar Karlskoga Energi & Miljö i samband med detta.

Vem ska jag kontakta?

Bygganmälan och övriga lagmässiga krav:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskoga kommun

Tömning och service av oljeavskiljare:
Ackrediterad och godkänd entreprenör

Stopp i rörsystem/utsläpp av oljor och lösningsmedel i ledningssystemet:
Karlskoga Energi & Miljö

Vid explosionsrisk eller saneringsbehov:
Räddningstjänsten

Läs mer om oljeavskiljare via Naturvårdsverkets hemsida