Slam & Latrin

Slambrunnstömning

För att tömningen ska fungera så smidigt som möjligt är det några saker man ska tänka på.

  • Bilen behöver en uppställningsplats som ligger högst 10 meter från slambrunnen. Om platsen ligger längre bort än 10 meter för slangdragning tillkommer en extra kostnad. 

  • Vägen till uppställningsplatsen ska vara minst 3 meter i bredd med en hindersfri remsa på 0,5 meter på båda sidor av vägen. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. Fri höjd 4,5. Dessutom behöver den vara av lastbilsstandard.

  • Om brunnen inte är synlig från uppställningsplatsen behöver den märkas ut.

  • Kontrollera att brunnen inte är övervuxen eller övertäckt så det blir svårt att utföra tömningen.

  • Om det finns fler brunnar på gården ska de märkas tydligt för att undvika sammanblandning.

  • Ur arbetsmiljösynpunkt får brunnslocket inte väga mer än 25 kilo. Det ska kunna öppnas av en person utan verktyg. Från och med 2017-10-01 får lock och manlucka väga max 15 kilo. Om locket är konstruerat så att det lätt kan dras åt sidan är maxvikten 35 kilo.

  • Har du tömning vintertid behöver vägen vara plogad och sandad ända fram till brunnen.

Om du är osäker på brunnens standard är du välkommen att kontakta Karlskoga kommuns miljökontor.

Märkning efter tömning

När slambilen har gjort den årliga slamtömningen får slambrunnen en liten färgmärkning på brunnslocket. 2023 är färgen röd, under 2024 blir det orange.

Extra tömning

Om du behöver en extra tömning så går det bra att beställa det av oss. Tänk på att beställa i god tid för att slippa den högre kostnad som tas ut vid akuta tömningar. Se aktuellt pris i avfallstaxan.

Glesare tömning

Du kan ansöka om glesare hämtning av slam (vartannat år) om fastigheten står tom under en längre tid (minst ett år) eller om det är ett BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten, ej WC).

Ansök hos Karlskoga kommuns miljökontor.

Befrielse från tömning

Vill du ansöka om total befrielse från slamtömning ska du kontakta Karlskoga kommuns miljökontor.

Latrinhämtning

Vi hämtar latrin efter budning. Vid budning ansvarar abonnenten själv för att beställa hämtning vid behov. Kontakta vår kundtjänst för att beställa budning. 

Befrielse från hämtning

Vill du ansöka om befrielse från latrinhämtning ska du kontakta Karlskoga kommuns miljökontor.

Vårt arbete omfattas av Karlskoga kommuns avfallsplan
Slamtömningen utförs av Renall AB på uppdrag av Karlskoga Energi & Miljö.