Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på marken. Det kommer från hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Att leda bort dagvattnet är viktigt eftersom det förhindrar översvämningar. 

När det regnar kraftigt eller när snö smälter, behöver vattnet en plats att rinna av. Du kan göra mycket för att hantera dagvatten på din tomt och samtidigt förhindra översvämningar.

I vissa fall avleds dagvattnet genom ledningar eller diken, ofta till en bäck eller flod. Men i tätbebyggda områden kan vissa byggnader ha sina stuprör anslutna till avloppssystemet, vilket kan orsaka källaröversvämningar om du har otur. Som ägare till en fastighet är det ditt ansvar att se till att rören på din tomt är i gott skick och att regn- och dräneringsvatten hanteras på rätt sätt.

Kombinerad ledning är inte längre godkänd

+

Många villor har sitt dagvatten (regn- och smältvatten) från bland annat tak, inkopplat på spillvattenservisen. Förr var det vanligt att det lades en större ledning för gemensam avledning av både avlopp och regnvatten, en så kallad kombinerad ledning. Reningskraven var mildare och de kraftiga regnen återkom inte lika ofta.

Med klimatförändringar och hårdare reningskrav är metoden inte längre hållbar. När det är ihopkopplat på detta vis överbelastas ledningarna vid skyfall och snösmältning och dagvattnet tränger tillbaka upp i källarbrunnar och spygatter. Dagvatten kallas även för tillskottsvatten och det kan du läsa mer om nedan.

Med kombinerade ledningar passerar även dagvattnet genom driftanläggningar, pumpstationer och avloppsreningsverk och behandlas på samma sätt som avloppsvattnet. Det innebär onödigt slitage på anläggningarna och medför kostnader som belastar VA-kollektivet, det vill säga alla kunder. Finns det tillgång till dagvattenanslutning så är det inte längre tillåtet enligt lag att ha dagvattnet kopplat till spillvattenservisen, det kan du läsa mer om under "Utförande".

Ledningsförnyelse - vi bygger bort alla kombinerade ledningar

+

Vårt huvudsakliga mål och syfte är att bygga bort alla kombinerade ledningar i Karlskoga kommun och ersätta dem med separerade ledningar. Med separerade ledningar menas att det finns en ledning för avloppsvatten och en för dagvatten. På så sätt undviker man risken för tillskottsvatten i avloppsledningarna vilket näst intill tar bort risken för källaröversvämningar.

Med separerade ledningar innebär det också att mindre mängd tillskottsvatten leds till driftanläggningarna vilket gör att driften blir effektivare och risken för driftstörningar minskar på anläggningar och ledningsnäten. Det i sin tur minskar driftkostnaderna som påverkar den kommunala VA-taxan.

Vid ledningsförnyelser lägger vi inte bara ner nya avlopps- och dagvattenledningar utan även nya dricksvattenledningar samt servisbrunnar och servisventiler. Serviserna är din förbindelsepunkt och den ligger cirka en halvmeter utanför tomtgräns. Inga avgifter tillkommer vid ledningsförnyelse på din gata.

Via denna länk kan du läsa mer om tillskottsvatten.

Om systemet är felkopplat kan det orsaka översvämningar

+

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka problem på den egna fastigheten eller hos grannar. Normalt är fastigheterna sammankopplade via VA-ledningar. Om fastigheten är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda det. Mer om hur du kan åtgärda detta hittar du under "Utförande".

I bilden nedan ser du hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

  • Huset till vänster är felkopplat. Dagvatten från tak och dränering leds ut tillsammans med spillvattnet till spillvattenledningen.
  • Huset i mitten är rätt kopplat. Dräneringsvatten leds till en stenkista på fastigheten och takvattnet leds ut på tomten där det får infiltrera.
  • Huset till höger är rätt kopplat. Dagvattnet från takytan leds direkt till allmän dagvattenledning. Dräneringsvatten leds till pumpbrunn på fastigheten och pumpas därifrån till dagvattenledningen.

Skiss felkopplat hus

Bilden visar hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning hos en grannfastighet. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

+

Förbindelsepunkten är vanligtvis belägen 0,5 meter utanför fastighetsgränsen och den utgör gränsen mellan fastighetsägarens och VA-bolagets ansvarsområden. Det innebär att du som fastighetsägare äger och ansvarar för hela VA-installationen innanför förbindelsepunkten. Likaså ansvarar du för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan, utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler och  följer Miljöbalkens hänsynsregler. Alla installationer ska ses över och skötas regelbundet och du ska även se till att ledningarnas läge inom fastigheten finns dokumenterade. Vattenmätaren är den enda del av VA-installationen som tillhör VA-bolaget, men fastighetsägaren måste skydda den från frost och skador.

Du ansvarar även för att inget dagvatten eller markvatten är anslutet till eller läcker in i spillvattenservisen när det finns duplicerade ledningar utanför förbindelsepunkten. Då detta strider mot LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) 21§ samt ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av Allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) punkterna 3.2 och 3.3.

Förbindelsepunkten utgör ansvarsgränsen mellan fastighetsägarens och VA-Bolaget i Karlskogas ledningar.

Kontrollera hur ditt system är kopplat

+

Går stuprören ner i marken? Då kan de vara kopplade till spillvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista på fastigheten. Kontrollera dokumentation för din fastighet, finns det ritningar eller annat som förklarar hur dagvattenhanteringen är anlagd?

Kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa till att kontrollera din anslutning.

Utförande och åtgärder som du som fastighetägare själv kan utföra

+

När den gamla kombinerade ledningen ute i gatan är duplicerad (separata ledningar för spillvatten och dagvatten) så får inte dagvatten vara kopplat till spillvattenledningen längre.

Dagvatten (regn- och smältvatten från tak och hårdgjorda ytor) som är anslutet till spillvattenservisen ska kopplas om till fastighetens förbindelsepunkt för dagvatten eller tas omhand inom fastigheten. Tänk på att ledningar från stuprör eller dagvattenbrunnar som varit anslutna till spillvattenledningen måste kopplas bort helt för att inte riskera att dagvatten läcker in till spillvattenledningen.

En markentreprenör kan hjälpa dig att göra en omkoppling på ditt dagvatten så det inte längre går till spillvattenservisen utan istället till dagvattenservisen.

Ska du istället ta hand om dagvattnet inom din fastighet så finns det olika metoder för detta. Det som avgör vilken metod som är lämplig är bland annat marklutningar, infiltrationsmöjligheter och grundvattennivåer i området. Om förutsättningar finns kan takvatten exempelvis ledas ut över gräsytor eller andra infiltrationsvänliga ytor. För att undvika att takvattnet rinner ner längs husets grundkonstruktion och orsakar fuktskador bör vattnet ledas ut i en ränndal med minst 1 decimeters fall de två första metrarna runt huset. Du ska även förvissa dig om att överskottsvattnet inte leds in till en grannfastighet eller ut i gatan.

Några metoder för att ta hand om dagvattnet

Regntunna: Använd regnvattnet för att bevattna dina växter. Regnvattnet är mer näringsrikt och har behagligare temperatur för växterna än dricksvattnet.

Sturprör med ränndal eller utkastare: Avled vattnet ut på gräsmattan, detta gynnar trädgården och även grundvattnet så aktiverarna inte torkas ut vilket i sin tur kan påverka markförhållanden.

Konstgjord infiltration: Undvik hårdgjorda ytor såsom asfalt och använd dig av något mer lättavvattnat material som till exempel grus, singel eller makadam.

Stenkista: Använd en stenkista och hjälp naturen ta hand om ditt dagvatten på ett naturligt sätt. 

Gröna tak: Genom att ha en vegetationsuppbyggnad på taket eller ett tak med levande växtlighet så suger den upp vattnet för sin egen vinning men fungerar även som en fördröjning av dagvattnet då det tar sin tid för vattnet att rinna av. Gröna tak har även många andra positiva egenskaper såsom att det skyddar taket mot UV-stålar och vinderosion vilket bibehåller takets livslängd. Dessutom gynnar det gynnar miljön genom att det exempelvis förbättrar luftkvaliteten och blir en ny livsmiljö för insekter, fåglar och andra djur.

Ett grästak