VA-lån

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns möjlighet att få lån till anläggningsavgiften.

Om en fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om VA-lån hos VA-bolaget i Karlskoga AB / Karlskoga Energi och Miljö. I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 36§:

En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om:

 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

I lagen anges också en räntesats för dessa lån. Den uppgår till Referensränta +2 %-enheter. Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. För närvarande uppgår den till 2,5 %, vilket innebär en räntesats för låntagaren på 4,5 %.

Ansökan - så här går du tillväga

Ladda ner och fyll i blankett:
Ansökan om VA-lån avseende anläggningsavgifter

Uppgifter för samtliga fastighetsägare ska finnas med i ansökan.

Bifoga även:

 • Besked från VA-bolaget kring anläggningsavgift.

 • Nekad låneansökan från bank.

 • Uppgift om annan säkerhet utöver pantbrev och borgen.

Skicka in din ansökan om VA-lån till:

Karlskoga Energi & Miljö AB
Ekonomiavdelningen
Box 42
691 21 Karlskoga

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Patrik Haasma, ekonomichef

Karlskoga Energi & Miljö (KEMAB) prövar ansökan enligt rutin nedan:

 1. Fastighetsägare hänvisas i första hand till bank om finansiering sker via lån.

 2. KEMAB prövar låneansökan om nekad låneansökan från bank kan visas upp. Låntagaren bör visa upp godtagbar säkerhet, Säkerhet kan bestå av godtagbar borgen.

 3. Ränta och amorteringstid följer villkoren i Lag om allmänna vattentjänster enligt ovan.

 4. Eventuell kostnad för uttag av pantbrev bekostas av låntagaren.

 5. Faktura skickas ut 12 gånger per år, den siste i varje månad, fakturaavgift 29 kr. Uppläggningskostnad 400 kr.

 6. Lånet följer låntagaren vilket innebär att återstående skuld skall återbetalas om fastigheten säljs.

 7. Kravärenden, om amorteringsplanen inte uppfylls, följer KEMABs normala rutiner.