Elpriset i augusti

Augusti var en lugnare period på de svenska och europeiska spot- och terminsmarknaderna för el.

Stormen Hans drog i början av månaden in över landet och för vattenkraften innebar regnet att vattenkraftsmagasinen fylldes på och att kraftproduktionen ökade. Mellan den sjätte till elfte augusti gav regnen uppskattningsvis ett tillskott på cirka 7 TWh i Sverige och Norges vattenkraftverk. Det är nästan lika mycket elenergi som en kärnkraftsreaktor producerar på ett år.

I perioden april-oktober pågår gaslagrens fyllnadssäsong i Europa. Efter två milda vintrar och ökning av importerad flytande fossilgas är läget just nu mycket bra och den genomsnittliga fyllnadsgraden är 92 %. Men i oktober börjar uttagssässongen och lagernivåerna kan snabbt sjunka igen.

Det goda produktionsläget i Norden har det under augusti fortsatt vara i god överensstämmelse mellan elprisområdena i norra och mellersta Sverige. SE4 har oftast haft samma pris som SE3 men kopplar vissa timmar till den högre prisbilden i Centraleuropa.

I vintras mildrades energikrisen i Sverige av den väl utbyggda kraftvärmen, som ger både el och fjärrvärme. Men inför nästa vinter kan priserna stiga också på fjärrvärme vilket främst beror på kraftigt ökade bränslepriser. Detta eftersom importen till Europa av biomassa från Ryssland och Belarus har ställts in, aktiviteten i byggsektorn har minskat kraftigt vilket ger mindre restprodukter och att biomassa har exporterats till Europa för att underlätta energikrisen där.

Terminsmarknaden (portföljprodukter, Klok) har fortsatt sjunka under sommaren men nivåerna är relativt höga om man jämfört historiskt. Europas energikris har mildrats och elpriserna ligger lägre än förra året. Men krisen är inte över och tillgången på energi kan snabbt få genomslag i priserna på både gas och el ifall omständigheterna försämras.

Det är viktigt att man försöker ta kontroll över den egna energisituationen inför vintern. Försök minska kostnaderna generellt, men spara gärna lite inför eventuella prischocker som kan inträffa.

För oss i Karlskoga innebär det att det rörliga priset ökar något och Karlskoga Klok sjunker något. Rörligt pris ökar med 0,8 öre och hamnar på 55,39 öre och Karlskoga Klok sjunker med 0,94 öre och hamnar på 91,05 öre.

Vad är Karlskoga Klok?

Karlskoga Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vår elhandelspartner köper el i förväg på olika terminer (löptider) och lägger in dessa volymer i portföljen som tillsammans skapar priset. Detta kallas för aktiv förvaltning. Priset sätts alltså på en längre tidsperiod jämfört med rörligt pris som är ett genomsnittspris på en månad baserat på priserna på Nordpool (elbörsen). Eftersom man köper in el i förtid och lägger i portföljen Klok innebär det att en stor del av priset på Klok redan är satt i förtid. Därför följer inte Klok med lika snabbt varken upp eller ner som det rörliga priset. Detta gör att vi kallar produkten trögrörlig.

Prisjämförelse Rörligt pris och Karlskoga Klok

Jämför man skillnaden mellan Klok och Rörligt var Klok i snitt ca 27 öre billigare både under 2021 och 2022. Under 2023 har dock Rörligt pris varit 65 öre billigare.

Graf över prisutvecklingen på våra elavtal under 24 månader

Graf över prisutvecklingen på Karlskoga Klok och Karlskoga Rörligt från januari 2021 till april 2023.