Kraftigt regn i helgen orsakade nya översvämningar

Stora mängder regn föll under natten mellan lördag och söndag vilket har orsakat översvämningar på flera håll i länet, även i Karlskoga.

Räddningstjänsten och Karlskoga Energi & Miljös jour har fått rycka ut på flera håll och det arbetades under hela söndagen med att hjälpa de drabbade.

För närvarande jobbar vi med att kartlägga omfattningen av problemen och försöka hjälpa de drabbade kunderna så bra vi kan. Samtidigt pågår ett större utredningsarbete om vad vi kan göra för att undvika framtida översvämningar. Ett prioriterat arbete är att rensa diken och bäckar som leder vattnet från områden och ut i älvar och sjöar. Detta var ett problem i söndags då pumpstationen i Löten-området blev full på grund av att vi inte kunde nödbrädda vattnet vidare till omgivande vattendrag. Även pumpstationen vid Fryxellsvägen gick full och kunde inte nödbrädda eftersom nivån i Kilstabäcken var för hög.

Bakgrund

Varför kan detta hända?

Karlskogas vatten och avloppsnät är utbyggt under 1960-talet precis som övriga VA-nät i Sverige. Näten byggdes med dåvarande förutsättningar för att klara ett så kallat 10-årsregn, ca 60 mm regn under ett dygn. Dagens klimat innebär större utmaningar där vi får större mängd nederbörd under kortare perioder, detta klarar tyvärr inte vårt ledningsnät av och därför kan översvämningar uppstå.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. När det kommer kraftiga skyfall blir ledningen överfull vilket kan leda till att vattnet tränger upp via golvbrunnar i källare.

Vad gör vi för att undvika översvämningar?

Vi jobbar kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att bygga bort problemen med översvämningar. Vi har utfört ett stort antal förbättringar (duplicering av nät, utbyte av gamla ledningar, kapacitetshöjningar på flertalet pumpstationer sedan mitten av 1990-talet då vi började duplicera ledningar. Andra åtgärder vi gjort är duplicering av nät, utbyte av gamla ledningar, kapacitetshöjningar på flertalet pumpstationer. Under de senaste åren har vi bland annat byggt LOD-dammarna vid Löten, duplicerat ledningar vid Täppan, Dianavägen, Klaravägen, byggt en LOD-damm i Vegaparken, Bråten.

De system vi byggt upp under åren har visat sig hjälpa till men vi har fortfarande mycket kvar när det gäller duplicering av ledningsnätet. I detta fall visade det sig vara avrinningen i bäckar och diken ut mot Timsälven som var ett stort problem.

Övrigt

Vi tar prover i Kilstabäcken för att kontrollera om halter av miljöfarliga ämnen ökar i takt med att vattenflödet ökar i Kilstabäcken.