Prisändringar från den 1 januari 2023

Vid årsskiftet höjs priserna på elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme. Renhållningstaxan är oförändrad. Prisändringarna gäller både för privat- och företagskunder.

Elnät

Elnätsavgiften är kostnaden för transport av elen till dig via elnätet, och för drift och underhåll av elnätet. De senaste åren har vi mångdubblat investeringsprogrammet för elnätet. Det är en viktig pusselbit för att vi ska klara en storskalig elektrifiering och med det klimatmålen. Elnätsavgiften används bland annat till dessa investeringar. De höga elhandelspriserna även drabbat oss som nätägare och det medför stora kostnadsökningar för så kallade nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom elnätet, det i sig är inget nytt men kostnaderna för förlusterna ökar i och med att elpriserna ökar.

Elnätspriset höjs med i snitt 9,6 procent. Den procentuella förändringen av elnätsavgiften kan variera beroende på varje kunds faktiska förbrukningsmönster.

En villakund med 20 A säkring som förbrukar 20 000 kWh/år får en ökad kostnad på sin nätavgift på cirka 88 kr/månad. En genomsnittlig lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh får en höjd elnätsavgift på cirka 19 kr/månad.

Länk till prislista elnät

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Kostnaderna har ökat de senaste åren - dels för att verksamhetsområdet har blivit större och kommer att växa ytterligare och dels för att kostnader för el, övrig energi, råvaror och material har ökat kraftigt. Utöver detta görs åtgärder för att möta ökade miljökrav och VA-ledningsnätet har dessutom behov av ökad förnyelsetakt och klimatanpassning.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 november 2022 (KF §134) om en prisökning på de rörliga avgifterna med 2,50 kronor per kubikmeter levererat vatten.

Prisändringen innebär en kostnadsökning på cirka 25 kronor per månad för ett normalförbrukande hushåll.

Länk till VA-taxan

Fjärrvärme

För privatkunder har det inte varit någon prisökning sedan 2018 men den senaste tidens kraftiga kostnadsökningar för fjärrvärmeproduktion gör att vi måste höja priset vid årsskiftet. Prishöjningen omfattar både den rörliga delen (energipriset), effektavgiften samt den fasta månadsavgiften.

Priset höjs i genomsnitt med 7 procent.

För en normalvilla som förbrukar 19 MWh per år innebär höjningen en ökad kostnad på cirka 87 kronor per månad.

Länk till prislista fjärrvärme privat
Länk till prislista fjärrvärme företag

Renhållning

Det blir ingen höjning av renhållningstaxan nästa år. Däremot arbetar vi löpande med taxan tillsammans med kommunen, bland annat för att öka miljöstyrning och tydlighet. I 2023 års taxa handlar det framför allt om en tydligare fördelning av grundavgift och hämtningsavgift.

En grundavgift betalas av alla typer av fastigheter och alla verksamheter där det uppstår kommunalt avfall. Den finansierar kostnader för bland annat återvinningscentral, miljöstationer och insamlingsskåp, administration, information med mera.

Länk till prislista renhållning