Prisändringar från 1 januari 2024

Vid årsskiftet höjs priserna på elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme samt renhållning. Prisändringarna gäller både för privat- och företagskunder.

Elnät

Det finns fortsatt stora behov av förnyelse och förstärkning av elnätet för att klara energiomställningens krav. Omställningen innebär ett ökat el-effektbehov hos våra kunder och det kräver omfattande insatser som medför både kostnader och investeringar. Abonnemangskostnaden mot överliggande nät höjs med 4,9 % vilket bidrar till prisökningen. Dessutom har den allmänna kostnadsutvecklingen på elnätsmaterial ökat mer än inflationen vilket också påverkar priset.

Elnätspriset höjs med i snitt 5 %. Den procentuella förändringen av elnätsavgiften kan variera beroende på varje kunds faktiska förbrukningsmönster.

En villakund med 20 A säkring som förbrukar 20 000 kWh/år får en ökad kostnad på sin nätavgift med cirka 54 kronor/månad. En genomsnittlig lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh får en höjd elnätsavgift med cirka 14 kronor/månad.

Länk till prislista elnät

Fjärrvärme

På grund av inflationen och fortsatt kraftiga ökade bränslepriser måste vi höja fjärrvärmepriset vid årsskiftet. Prishöjningen omfattar både den rörliga delen (energipriset), effektavgiften samt den fasta månadsavgiften.

Priset höjs i genomsnitt med 15 %.

För en normalvilla som förbrukar 19 MWh per år innebär höjningen en ökad kostnad på cirka 225 kronor per månad.

Länk till prislista fjärrvärme privat
Länk till prislista fjärrvärme företag

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Myndighetskrav och miljömål stärks vilket också innebär krav på omhändertagandet som kräver ombyggnationer. Verksamhetsområdena fortsätter växa vilket gör att befintliga ledningsnät och anläggningar måste anpassas. Klimatförändringarna bidrar också till ökad belastning på ledningsnätet som delvis måste byggas om för att klara av att ta emot större regnmängder på kortare tid.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december om en prisökning på de rörliga avgifterna med 5,13 kronor per kubikmeter levererat vatten vilket motsvarar en kostnadsökning på cirka 6,5 %.

Prisändringen innebär en kostnadsökning på cirka 60 kronor per månad för en villakund som förbrukar 140 kubikmeter/år.

Länk till VA-taxa

Renhållning

Renhållningsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt och till självkostnadspris. Den senaste tidens generella kostnadsökningar på grund av inflation, ökade kostnader för utveckling av rampen på Mosserud samt ökade kostnader för avyttring av avfall gör att renhållningstaxan höjs från den 1 januari 2024.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december om en ny avfallstaxa.

Justeringen är olika sett till miljöstyrande delar i taxan och har utarbetats i samarbete mellan samhällsbyggnadsnämnden och Renhållningsbolaget. Vissa tjänster ökar mer än snittet på 6,2 % medan andra tjänster minskar i kostnader. Höjning är inte samma rakt över alla tjänster utan det varierar.

De flesta villakunder har grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl. Det ökar med 295 kronor/år vilket motsvarar 25 kronor/månad.

Länk till prislista renhållning