Prisförändringar från den 1 januari 2020

Från årsskiftet sker förändringar på priserna för renhållning, elnät samt vatten och avlopp.

Vi arbetar ständigt med att stärka infrastrukturen i Karlskoga och investerar årligen cirka
100 miljoner kronor i nät och anläggningar. Detta viktiga arbete tillsammans med ökande kostnader för drift och underhåll gör att vi förändrar priset för renhållning, elnät samt vatten och avlopp från den 1 januari 2020. Prisförändringarna gäller både för privat- och företagskunder.

Renhållning

Karlskoga kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Renhållningsbolaget utför avfallsinsamlingen på uppdrag av kommunerna i Karlskoga och Storfors.
Avfallstaxan höjs med 2,5 procent. Beslut fattades i kommunfullmäktige i Karlskoga vid sammanträdet den 12 november 2019 (KF § 185) och i kommunfullmäktige i Storfors den
14 november 2019 (KF § 191).

Se hela avfallstaxan här. 

Prisförändringen innebär att grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl ökar med 5,40 kronor per månad.

Vid årsskiftet försvinner tjänsten hämtning av grovavfall. Även insamlingen av farligt avfall vid återvinningsstationerna upphör då intresset har minskat kraftigt de senaste åren. Dessa avfallstyper kan liksom tidigare lämnas kostnadsfritt vid Mosseruds återvinningsanläggning och på Storfors återvinningscentral.

Elnät

Elnätpriserna höjs med två procent. Höjningen sker på grund av ökade kostnader och högre krav från myndigheter. Vi ser även ett behov av att öka investeringstakten i elnätet, dels för att ersätta äldre komponenter men även för att rusta för framtida behov.

För en genomsnittlig lägenhetskund innebär ökningen cirka 3 kronor per månad inklusive moms och för en genomsnittlig villakund (16A säkring) cirka 9 kronor per månad inklusive moms.

Den stora förändringen 2020 kommer att vara hos högspänningskunderna där vi går från årseffekt till månadseffekt. Det innebär att taxan följer verklig förbrukning på ett bättre sätt.

Se prislista för elnät här

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Kostnaderna har ökat då verksamhetsområdet blivit större och kommer att växa ytterligare. 

Åtgärder görs för att möta ökade miljökrav och VA-ledningsnätet har behov av ökad förnyelsetakt och klimatanpassning. Våra kostnader överstiger nuvarande intäktsnivå i taxan. Kommunfullmäktige beslutade därför om en prisökning med tio procent vid sitt sammanträde den 12 november 2019 (KF § 187). Höjningen sker endast av den fasta brukningsdelen.

Prisförändringen innebär en ökad kostnad på cirka 49 kronor per månad för en villakund med normal förbrukning.

Se hela VA-taxan här