Prisförändringar från den 1 januari 2021

Vid årsskiftet sker förändringar på priserna för renhållning, elnät samt vatten och avlopp.

Vi arbetar ständigt med att stärka infrastrukturen i Karlskoga och investerar årligen cirka 140 miljoner kronor i nät och anläggningar. Investeringarna har ökat för att förbereda Karlskoga inför kommande energiomställning. Dessa investeringar tillsammans med ökande kostnader för drift och underhåll gör att vi förändrar priset för renhållning, elnät samt vatten och avlopp från årsskiftet. Prisförändringarna gäller både för privat- och företagskunder. 

Renhållning

Karlskoga kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Renhållningsbolaget utför avfallsinsamlingen på uppdrag av kommunerna i Karlskoga och Storfors.

Avfallstaxan höjs med 11 procent. Beslut fattades i kommunfullmäktige i Karlskoga vid sammanträdet den 10 november 2020 och i kommunfullmäktige i Storfors den 26 november 2020.

Se hela avfallstaxan här. 

Prisförändringen innebär att grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl ökar med 25 kronor per månad. 

I taxan ingår också att du utan kostnad kan lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral.

Elnät

Vi ser ett ökat behov av att snabbare föryngra elnätet. Dels på grund av de ökade krav som ställs på elnäten från myndigheter och dels för att minska avbrotten och höja elkvaliteten. Vi måste hänga med i omställningen mot en snabbt förändrad elmarknad. 

Elnätspriset höjs med 7,5 procent för mindre abonnemang och med 4 procent för abonnemang över 63A. Av denna höjning kommer 2 procent från överliggande nät, vilket är en del som vi inte kan påverka.

För ett genomsnittligt hushåll i lägenhet innebär höjningen cirka 15 kronor per månad. För ett villahushåll med 16A säkring innebär det cirka 30 kronor per månad.

Se hela prislistan för Elnät här

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Kostnaderna har ökat då verksamhetsområdet blivit större och kommer att växa ytterligare. 

Åtgärder görs för att möta ökade miljökrav och VA-ledningsnätet har behov av ökad förnyelsetakt och klimatanpassning. Våra kostnader överstiger nuvarande intäktsnivå i taxan. Kommunfullmäktige beslutade därför vid sitt sammanträde den 8 december 2020 om en prisökning av den fasta aviften med 13 procent, de rörliga avgifterna är oförändrade. 

Prisförändringen motsvarar cirka 69 kronor per månad för ett villahushåll med normal förbrukning.

Se hela VA-taxan här