Ett cirkulärt energisystem

Vår verksamhet bygger på cirkulära processer, och det finns ett ömsesidigt beroende mellan våra olika affärer som tillsammans skapar ett resurseffektivt energisystem.

Ett resurseffektivt energisystem bygger på cirkulära flöden där vi tar tillvara på värdefulla resurser i samhället som andra aktörer i många fall betraktar som avfall. Det kallas ”waste-to-energy”.

Vårt system består av många cirkulära flöden och i sin helhet sluts inte alltid respektive cirkel då flödena är delar av varandra - om vi tar bort en del av vår verksamhet så kommer det att påverka övriga delar negativt. Det gäller både inom vårt företag och kopplingarna till det lokala samhället.

Biogas ett gott exempel

Vår biogasproduktion är en av de cirkulära processerna där cirkeln sluts helt. Det innebär att vi samlar in matavfall från hushåll i flera närliggande kommuner. Vi tar även emot gödsel från lokala jordbruk. Av detta tillverkas sedan biogas som primärt driver Svealandstrafiken, men även våra egna fordon. I processen av biogasframställningen bildas även biogödsel. Biogödslet används sedan av lantbrukare i regionen för att odla spannmål och livsmedel.

När hushållen konsumerar livsmedel uppstår också ett matsvinn vilket har en betydande klimatpåverkan. Detta matavfall kan vår biogasverksamhet ta tillvara på och använda i produktionen av ny biogas. Därmed sluts cirkeln som en del av ett större cirkulärt system.