Pågående arbeten

I samband med sammankopplingen av de båda fjärrvärmenäten kommer arbeten ske på olika platser parallellt under hela projekttiden. Här kan du läsa om aktuella delprojekt som pågår.

Ändarna knyts ihop

I vintras misslyckades borrningen under Kvarntorpsbäcken. Projektet fick då tänka om och resultatet blev en fackverksbro. Vi har fått fantastisk hjälp från externa leverantörer som slutligen innebär att vi inom kort kommer kunna transferera värmen ut ur Degerfors. Arbetet kring bron har gått bra och nu ligger den på sin rättmätiga plats.

Fackverksbro på plats  

Nu pågår återställningsarbetet vid Storängens handelsområde för fullt och snart är asfalteringen klar så att gång- och cykelvägen kan användas som vanligt igen. 

Återställning cykelbana Storängen

Vi går in i slutfasen

Arbetet med förbindelseledningen mellan Karlskoga och Degerfors går in i slutfasen. Flera maskiner har påbörjat återställningsarbetet. Bilden är tagen från Karlskoga där man inom kort kommer påbörja beläggningsarbete för att återställa cykelbanan i sin helhet.

Projektet har också valt att utöka säkerheten utanför ordinarie arbetstid. Där har vi tagit hjälp av ett externt vaktbolag som kommer bevaka arbetsplatsen. Alla händelser kommer att polisanmälas. 

På måndag den 6 maj kommer äntligen den första pumpstationen till Sverige och levereras till Karlskoga. Vi utfört just nu de sista förberedelserna innan pumpstationen skall lyftas på plats.

Hjärtat i förbindelseledningen tillverkas

Arbetet i projektet är inne i en intensiv fas. Medan grävning och förläggning av ledningen pågår mellan Karlskoga och Degerfors så byggs samtidigt två prefabricerade pumpstationer. De blir hjärtat i förbindelseledningen och ska pumpa fjärrvärmevatten åt båda hållen, härifrån styrs också flödesriktning och tryck. I början av maj ska de båda stationerna vara på plats och driftsättas.

På bilderna syns pumpstationerna som håller på att byggas. Projektet fortskrider med arbete på flera håll

Etablering är planerad vid Högbergsgatan i Degerfors den 26 februari där schaktlag som färdigställer etappen vid Raka vägen/ Smålandsgatan ska mötas upp. Under januari har vi utfört trycksondering vid Strömtorpsvägen för att säkerställa markens beskaffenhet så att det är en säker arbetsmiljö för personal runt schaktet. 

Från Karlskoga sker schaktarbetet på västra sidan om Degerforsvägen i ren åkermark och betesmark. Här hanterar vi massorna noggrant så att återställningen kan ske med så liten påverkan som möjligt. 

Vecka 9 kommer vi att utföra en horisontell trycksondering vid två borrpunkter i projektet. Detta görs för att fastställa den bästa metoden för arbetet som ska utföras.

Den 1 mars börjar markförberedelser i både Karlskoga och Degerfors för pumpstationerna som är hjärtat i den 10 km långa ledningen. Två prefabricerade pumpstationer kommer sedan att lyftas på plats första veckan i maj.

Översiktsbilder från nuläget i projektet ser du nedan.

Arbete i Degerfors januari 2024

Arbetsyta i Degerfors januari 2024

Arbetsyta utmed Degerforsvägen jan 2024

 

Flytt av resurser ger julefrid till boende vid Storgatan

Arbetslaget som arbetat vid Storgatan i Degerfors har nu flyttats till Raka vägen istället så att det blir lugnare runt de centrala delarna.  

Tjälen ligger ungefär en meter ner i körytan vilket innebär att vi måste tjältina innan vi kan fortsätta arbetet. Det medför att avstängningen blir längre än normalt. Med tanke på att jul och nyår snart är här vill vi orsaka så lite störning som möjligt och har därför valt att flytta arbetet under december och över helgerna. 

I januari återkommer vi till Storgatan för att fortsätta arbetet där. 

Vi hoppas att ändringen ska göra att den ökade jultrafiken flyter på bättre och att alla som bor i området runt Storgatan får lugn och ro inför och under helgerna.

Julgran med fina dekorationer

Rondellen i Degerfors öppen för trafik igen

Den 24 november kunde äntligen rondellen i Degerfors centrum öppnas upp igen. Storgatan är dock avstängd ytterligare några dagar från Brattgränd till Högbergsgatan. Högbergsgatan måste grävas av helt men det kommer finnas en körplåt så att trafiken kan komma fram. Kommande etapp från Högbergsgatan (se bild 1) fram till korsningen Strömtorpsvägen ska pågå fram till den 18 januari enligt tidplanen. 

Grävlaget som arbetar vid Industrigatan kommer från den 4 december börja schakt söderut för att ansluta till arbetet som sker vid Storgatan (se bild 2). Denna etapp pågår enligt tidplanen mellan 4 december till 15 mars.

Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 2

Rondellen vid Biltema öppen igen

Nu är arbetet klart vid rondellen i södra änden av Skogsbovägen och det går återigen att köra in och ut i området från båda hållen. 

I Degerfors har det blivit förseningar i arbetet vid Storgatan, där väntar vi på material för att kunna slutföra arbetet. Etappen beräknas nu vara klar i slutet av november.

Inkoppling av avstängningsventiler vid Storgatan i Degerfors - etappen närmar sig mål

Torsdagen den 26 oktober är det äntligen dags för inkoppling av avstängningsventiler vid Storgatan i Degerfors. Medan arbetet pågår kommer berörda kunder i närområdet att vara utan värme och varmvatten, något som aviserats i ett driftmeddelande från Degerfors Energi.

Under måndagen den 30 oktober hjälper vi Degerfors kommuns VA-bolag med friläggning av ledning så att de kan utföra underhåll på befintliga ventiler. Arbetet sker i korsningen Storgatan/Brattgränd. När deras arbete är klart kommer vi att kunna bygga färdigt ledningen fram till kommande etapp vid korsningen Storgatan/Högbergsgatan. Området har hög prioritet och ett stort fokus ligger på att öka tillgängligheten.

Vid Industrigatan går arbetet riktigt bra. Här ligger cirka 500 meter svetsad fjärrvärmeledning, se bilder nedan. Samtliga kontroller utförs under veckan och därefter kan schaktet fyllas igen och återställas.

  

 

Svetsning påbörjad och Skogsbovägen stängs av från Degerfors-hållet

Under vecka 39 börjar vi svetsa och förlägga fjärrvärmerör i Karlskoga. 

I kommande etapp behöver vi gräva av Skogsbovägen vid "Biltema-rondellen" i Karlskoga. Vägen kommer vara avstängd under perioden 9-23 oktober. En större del av gång- och cykelvägen vid handelsområdet kommer också stängas av, du ser mer detaljer i dokumentet nedan.

TA-plan omledning Storängen (pdf-fil, 4 Mb, öppnas i nytt fönster)

Sprängarbete vid Storängens handelsområde

I samband med markarbetet vid handelsområdet har vi påträffat en bergsklack och under vecka 38 behöver vi utföra sprängningsarbete. Förberedande arbeten sker under tisdagen den 19 september och planerad sprängning sker onsdagen den 20 september mellan klockan 07:00-10:00. Trafiken på Degerforsvägen påverkas inte under tiden för arbetet. 

Påträffad bergsklack
Bergsklack som påträffats vid arbetet med ledningen.

Start för Etapp 2 i Karlskoga

Under förra veckan (33) drog produktionen igång i Karlskoga med etablering på gång- och cykelvägen efter Degerforsvägen vid Rusta/Biltema. Omledning  sker enligt trafikanordningsplaner, se bilaga nedan. 

Arbetet startade vecka 33 och pågår fram till cirka vecka 40.

Bilaga Trafikanordningsplan Etapp 2 - Karlskoga (pdf-fil 11 mb, öppnas i nytt fönster)

Forcerad etablering Storgatan i Degerfors - Etapp 1

Under denna vecka (34) börjar produktionen i Degerfors med trafikomledning med start måndag. Boende och företag kommer bli påverkade och vi gör det vi kan för att skyndsamt komma framåt.                 

Vår ambition är att förvalta en löpande dialog med näringsidkare och i den mån det är möjligt ta era önskemål i anspråk. Vi kommer löpande snygga till tillfälliga gång- och cykelvägar för trivsam framkomlighet.

Projektets arbetsområde kommer också markeras ut med träkäppar som avser hela ledningsträckning.

Arbetsmoment som sker just nu är schaktarbete för att nå korrekt djup. Vi gräver cirka 500 meter innan vi börjar med rörarbete, där svets, muffning och värmeförspänning sker innan schaktet kan fyllas igen.

Etapp 1 förväntas pågå från vecka 34 till vecka 44.

Bilagor: Trafikanordningsplan (TA-plan), etapp 1 - skede 1
Samtliga bilagor är pdf-filer som öppnas i nytt fönster. 

Bilaga 1 (4,4 mb) 
Bilaga 2 (4,0 mb)
Bilaga 3 (4,6 mb) 
Bilaga 4 (2,8 mb)

Försenad grävstart - men nu drar vi igång

Under veckan (33) har vi äntligen dragit igång schaktarbetet tillsammans med PEAB för sammankopplingen av fjärrvärmenätet mellan Degerfors och Karlskoga. Initialt planerade vi grävstart efter Storgatan i Degerfors men då Vulkanmarken ligger så nära i tiden har vi valt att flytta etableringen till Industrigatan i Degerfors.

Etablering Degerfors

Vi kommer inom kort att påbörja avverkningen efter hela ledningsdragningen.

Etablering i Karlskoga sker också inom kort, där kommer vi göra arbete på befintligt ledningsnät för att kunna ansluta den pumpstation som skall reglera flödet i ledningen. Arbetet sker efter Degerforsvägen/Baggängsvägen.

Etablering Karlskoga

Grävarbeten har även påbörjats vid cykelbanan utmed Degerforsvägen vid Storängens handelsområde. 

Vi sitter i slutfasen gällande upphandling av leverantör av pumpstationer för både Degerfors och Karlskoga.

Grävarbete påverkar trafiken i Degerfors

Med start vecka 24 och elva månader framåt genomförs grävarbete mellan Degerfors och Karlskoga i samband med sammankoppling av fjärrvärmeledningar mellan de båda kommunerna. 

Uppstart sker i Degerfors, från Storgatan till Gamla Björneborgsvägen. Där kommer det att vara begränsad framkomlighet och tillfälliga trafikanvisningar under en tid.