Vattenmätarens placering

När ledningar har anlagts och du fått din servisledning ansluten till huvudledningen är det dags för det sista momentet. Att installera en vattenmätare.

Vattenmätaren ägs och tillhandahålls av oss på Karlskoga Energi & Miljö. Vi ska godkänna placeringen och vatten får inte tas från ledningsnätet innan mätaren har anslutits.

Fakta om mätarens placering

  • Placera den på en särskild konsol så att det blir lätt att montera och demontera.
  • Mätarkonsolens längd ska vara anpassad till normal bygglängd för vattenmätaren, 190/220 mm.
  • Montera den vågrätt med en avstängningsventil på vardera sidan.
  • Väggparti och golv behöver tåla spill och läckage av vatten. Har du en större mätare behöver du ha ett golvavlopp.
  • Utrymmet måste vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Skissen visar det utrymme som behövs för en mätare med qn 2,5; 6 eller 10.

måttbeskrivning 

närbild

För större mätare eller flera små mätare gäller andra mått. Kontakta oss för mer information.

Vi har rätt att kostnadsfritt disponera platsen för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla och till- och frånkoppla mätaren.

Fastighetsägaren ska:

  • bekosta de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och sammankoppla den med övriga installationen.
  • skydda mätaren mot frost, återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.
  • se till att avstängningsventilerna fungerar, och byta i de fall de inte gör det.
  • kontakta oss om vattenmätaren behöver tas ner tillfälligt på grund av frostrisk eller annan orsak. Vi demonterar och återinkopplar då mätaren mot en kostnad.

 

Behöver du byta storlek på mätaren?

Fyll i denna blankett och skicka till oss.